Lifestyle

Parvati Panchak Stotra | Pati Prapti Parvati Panchak Stotra

To get the best life partner, we have brought Parvati Panchak Stotra for you today. If you are facing difficulties in getting your partner then Parvati Stotra should be recited so that your wish will be fulfilled soon, Parvati Panchak Stotra should be performed with full devotion, God will surely be happy to see your reverence. One can get a good life partner by getting the blessings of Mother Parvati.

Parvati Panchaka Stotra 

To get a good life partner you have to recite Parvati Panchak Stotra daily. 

।। पार्वती पंचक स्त्रोत्र ।।

घराधरेन्द्र नन्दिनी शशंक मालि संगिनी, सुरेश शक्ति वर्धिनी नितान्तकान्त कामिनी।

निशा चरेन्द्र मर्दिनी त्रिशूल शूल धारिणी, मनोव्यथा विदारिणी शिव तनोतु पार्वती ।

भुजंग तल्प शामिनी महोग्रकान्त भागिनी, प्रकाश पुंज दायिनी विचित्र चित्र कारिणी।

प्रचण्ड शत्रु धर्षिणी दया प्रवाह वर्षिणी, सदा सुभग्य दायिनी शिव तनोतु पार्वती। ।

प्रकृष्ट सृष्टि कारिका प्रचण्ड नृत्य नर्तिका , पनाक पाणिधारिका गिरिश ऋग मालिका।

समस्त भक्त पालिका पीयूष पूर्ण वर्षिका, कुभाग्य रेख मर्जिका शिव तनोतु पार्वती ।

तपश्चरी कुमारिका जगत्परा प्रहेलिका, विशुद्ध भाव साधिका सुधा सरित्प्रवाहिका।

प्रयत्न पक्ष पौसिका सदार्धि भाव तोषिका, शनि ग्रहादि तर्जिका शिव तनोतु पार्वती ।

शुभंकरी शिवंकरी विभाकरी निशाचरी, नभश्चरी धराचरी समस्त सृष्टि संचरी ।

तमोहरी मनोहरी मृगांक मालि सुन्दरी, सदोगताप संचरी,शिवं तनोतु पार्वती।।

Read More: Best Morning Habits For Success

Conclusion

If you are facing problems to get something good then you should recite this stotra while doing pooja daily. With the blessings of Goddess Parvati, your wish will be fulfilled soon and you will get your desired bride/groom.

 

 

 

Prachi

NCERT-NOTES Class 6 to 12.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button